វិញ្ញាបនប័ត្រ

វិញ្ញាបនប័ត្រនិងការអនុញ្ញាត

យើងបានឆ្លងកាត់វិញ្ញាបនប័ត្រ BSCI និងវិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពអាយអេសអូ

ទាក់ទងនឹងការអនុញ្ញាតម៉ាកយើងបានឆ្លងកាត់ឧបករណ៍និងវិញ្ញាបនប័ត្រប្រតិបត្តិការរបស់ Disney ហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផលិតផលិតផលគ្រឿងបន្លាស់ Disney ។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងរបស់យើងជាមួយរោងចក្របានឆ្លងកាត់ការធ្វើសវនកម្មរោងចក្ររបស់ក្រុមបារាំងអាជុន។

bsci
bv
ce
its
sgs
TUV
ul
bsci1
bsci2
1
BSCI
bv
cnas
TUV